Ètica

Per a Mans Unides, el nostre Codi Ètic és:

"El compromís públic contret davant de la societat que els valors cristians determinaran sempre la nostra presa de decisions i la nostra forma de treballar".

Amb això pretenem anar més enllà d'un enunciat per escrit sobre les característiques que han de definir-nos, i posar en marxa unes pautes de conducta que concretin aquests valors i travessin tota la nostra actuació i afectin la relació que mantenim amb els nostres grups d'interès. Són un conjunt d'actituds, compromisos i responsabilitats que neixen de la nostra identitat, de manera que van més enllà del que marca la legislació o les diferents recomanacions sectorials

Són, en definitiva, les regles ètiques de joc que ens imposem per realitzar la nostra missió, així com els mecanismes amb els quals fem que es compleixin aquestes regles.

A l'objecte d'aquest Codi Ètic s'han agrupat els valors de l'organització en 5 criteris generals que els abasta i concreta per a l'ús que aquí es requereix, això és, per definir i acceptar la relació amb qualsevol grup d'interès. En cap relació que es pretengui mantenir amb un tercer es podrà contravenir cap dels següents criteris:

Dignitat de l'ésser humà

Mans Unides només treballa per promoure la dignitat de l'ésser humà. Per tant, rebutja la violència, la discriminació, l'explotació, l'abús, el domini, així com totes les circumstàncies i estructures que impedeixen el correcte desenvolupament de l'ésser humà a partir de la seva dignitat com a criatura de Déu. La persona està en el centre de tota la seva actuació i a ella s'hi ha de cenyir sempre en primera instància.

Universalitat

Mans Unides no discrimina cap persona ni entitat per raó de sexe, raça, ideologia o religió. No dóna suport a cap partit polític ni sistema econòmic, tot i que és partidari de la democràcia i de l'estat de dret. No estableix relacions preferents amb països o amb comunitats enfront d'altres en cas de la mateixa necessitat. Som una organització espanyola, però treballem per a tots els països en vies de desenvolupament.

Responsabilitat

Mans Unides és una organització que neix al servei de la causa dels més pobres i exclosos. Així mateix, és conscient que depèn de l'ajuda i suport dels altres per poder realitzar-la. És per això que cuida amb especial atenció la relació amb els seus grups d'interès i és escrupolosa en la gestió de tots els seus recursos de manera que el seu govern i el seu funcionament intern es regeixen per exigents normes i controls, així com pel compliment de les seves obligacions ètiques i legals.

Independència

Mans Unides és l'ONG de desenvolupament de l'Església Catòlica a Espanya. Compta amb uns valors fonamentats en l'Evangeli i la DSE i posseeix un concepte propi de desenvolupament des del qual realitza la seva feina. Des d'aquesta identitat particular, compta amb govern, estructura, recursos i personalitat jurídica per ser una organització estable, professional i independent en l'elecció i realització dels seus fins i tasques. No es tolerarà, per tant, cap pressió d'una altra institució o persones per acceptar un acord o un fons que minvi gens ni mica la nostra integritat i capacitat de decisió.

Transparència

Mans Unides és una organització fermament compromesa amb la transparència i la rendició de comptes. Disposa de nombrosos mecanismes al respecte com memòries, auditories, certificacions, publicacions i difusió contínua de la feina que realitza i dels resultats que obté. Aquesta informació està sotmesa a l'escrutini públic i inclou els projectes de desenvolupament que executa, el finançament que rep i les despeses que realitza, les persones que la governen i la dirigeixen, així com les aliances, relacions i contactes que estableix amb altres organitzacions. Compta amb canals oberts i promou activitats i espais on es pot participar per conèixer més l'organització i sol·licitar suggeriments de millora. És així mateix una organització que impulsa activament el compromís del sector a l'adopció d'aquestes pràctiques.

És a dir, la relació amb un grup d'interès qualsevol no podrà impedir mai que Mans Unides segueixi promovent la dignitat de l'ésser humà i segueixi sent universal, responsable, independent i transparent. Qualsevol requisit exigit per l'altra banda, que posi en risc els nostres valors, per petita que sigui la renúncia, serà rebutjat.

D'altra banda, a més del Codi Ètic, Mans Unides compta amb:

A més, a conseqüència del nostre treball en xarxa i compromís per promoure els valors de l'ètica, Mans Unides està adherit als següents codis ètics:

Finalment, Mans Unides és una organització que impulsa activament el compromís del sector en l'adopció de pràctiques relacionades amb l'ètica, la responsabilitat, la qualitat i el bon govern. En aquest sentit, la nostra organització participa en els següents espais de treball i promoció:

  • Comissió de Seguiment del Codi de Conducta de la Coordinadora ONGD Espanya.
  • Grup de Treball de Transparència i Rendició de Comptes de la Coordinadora ONGD Espanya.
  • Observatori de Responsabilitat Social Corporativa.
  • Pacte Mundial de les Nacions Unides (Xarxa Espanyola).
  • Comitè Tècnic de Normalització d'AENOR sobre Ètica(CTN 165).
  • Conveni de col·laboració amb el Consell de Transparència.
  • Espai del Tercer Sector per a la prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme (liderat per l'Associació Espanyola de Fundacions i format per la CONGDE, Plataforma ONG Acció Social, Associació Espanyola de Fundraising i altres organismes).

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te