Causes del canvi climàtic

L'acció humana com a principal causa del Canvi Climàtic

Les causes del canvi climàtic tenen a veure principalment amb l'acció humana. Això implica la utilització desmesurada pels combustibles fòssils, el carbó i gas a gran escala. Tot això provoca l'augment de la temperatura del planeta.

Les causes del canvi climàtic inclouen la influència humana com la responsable de la contribució dels canvis dràstics que s'estan provocant en l'atmosfera terrestre, concretament en referència a l'augment de les concentracions de CO2 a l'atmosfera en els últims 650.000 anys, particularment des de la revolució Industrial.

La major contribució coneguda prové de la combustió de combustibles fòssils, carbó, petroli i gas, que alliberen el gas de diòxid de carboni i òxid nitrós a l'atmosfera.

Els gasos d'efecte hivernacle i els aerosols afecten el clima en alterar la radiació solar entrant i la radiació sortint, que formen part de l'equilibri energètic de la Terra.

D'altra banda, els gasos fluorats causen un potent efecte d'escalfament, fins a 23.000 vegades superior al produït pel CO2. No obstant això, aquests gasos s'emeten en quantitats més petites i la legislació de la UE preveu la seva eliminació progressiva.

No obstant això, la desforestació i la degradació forestal també són una de les principals causes provocades per l'home, ja que suposa el 25% del total dels gasos d'efecte hivernacle de tot el planeta.

Subscriu-te a la newsletter

Informar-se és el primer pas per actuar.

Subscriu-te